Organization Committees

General Chairs
Wenzhun Huang, XiJing University, Xi’an,China
Kejun Long, Changsha University of Science and Technology,China
Organizating Chairs
Jianxin Guo, XiJing University, Xi’an,China
Kun Zhang,Hainan Tropical Ocean Institute,China
Zhengwu Wang ,Changsha Univeristiy of Science and Technology,China
Technical Program Chairs
Chaoping Guo, XiJing University, Xi’an,China
Bin Fang,Department of Computer Science and Technology,Tsinghua University
Weiguo Zhu, Huaiyin Institute of Technology, China
Publications/Publicity Committee
Yucai Zhou,Changsha University of Science and Technology,China
Li Li,Changsha University of Science and Technology,China
Technical Program Committee
Li Hao, XiJing University, Xi’an,China
Rong Gao, Huaiyin Institute of Technology, China
Zhong Chen, Jiangsu Key Laboratory of Advanced Manufacturing Technology, Huaiyin Institute of Technology, China
Wei Cheng, Huaiyin Institute of Technology, China
Xin Gao, Dalian University of Technology, China
Yucai Zhou, Changsha University of Science and Technology, China
Liujun Li, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
Kexiang Wei, Huan University of Technology, China
Haowei Yao, Zhenzhou University of Light Industry, China
Min Chen, Central South University, China
Xianguang Luo, Xiangtan University, China
Yue Cao, University of Surrey, United Kingdom
Lede Niu, Yunnan Normal University, China
Lixing Zhou, Changsha University of Science and Technology, China
Junzheng Li, Hunan Agricultural University, China
Y.X Deng, Clemson University, USA
Shengxiang Deng, Central South University, China
Samaila Umaru, Hmadu Bello University, Nigeria
Yushu Peng, Changsha University of Science and Technology, China
Yuantao Chen, Changsha University of Science and Technology, China
Mei-Niang Fan, National Central University, Taiwan
Dr.Mofei LIN,Dalian University of Technology,China