Organization Committees

Directive Chair/General Chair

 Kejun Long, Changsha University of Science and Technology,China

Organizating Chairs

Kun Zhang,Hainan Tropical Ocean Institute,China

Hailin Jiang ,Huaiyin Institue of Technology,China

Technical Program Chairs

Bin Fang,Department of Computer Science and Technology,Tsinghua University

Weiguo Zhu, Huaiyin Institute of Technology, China

Publications/Publicity Committee

Yucai Zhou,Changsha University of Science and Technology,China

Li Li,Changsha University of Science and Technology,China

Technical Program Committee

Rong Gao, Huaiyin Institute of Technology, China

Zhong Chen, Jiangsu Key Laboratory of Advanced Manufacturing Technology, Huaiyin Institute of Technology, China 

Wei Cheng, Huaiyin Institute of Technology, China

Xin Gao, Dalian University of Technology, China

Yucai Zhou, Changsha University of Science and Technology, China

Liujun Li, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Kexiang Wei, Huan University of Technology, China

Haowei Yao, Zhenzhou University of Light Industry, China

Min Chen, Central South University, China

Xianguang Luo, Xiangtan University, China

Yue Cao, University of Surrey, United Kingdom

Lede Niu, Yunnan Normal University, China

Lixing Zhou, Changsha University of Science and Technology, China

Junzheng Li, Hunan Agricultural University, China

Y.X Deng, Clemson University, USA

Shengxiang Deng, Central South University, China

Samaila Umaru, Hmadu Bello University, Nigeria

Yushu Peng, Changsha University of Science and Technology, China

Yuantao Chen, Changsha University of Science and Technology, China

Mei-Niang Fan, National Central University, Taiwan

Dr.Mofei LIN,Dalian University of Technology,China

Publications/Publicity Committee

Yucai Zhou,Changsha University of Science and Technology,China

Li Li,Changsha University of Science and Technology,China